Regulamin

Definicje

Operator – Waka Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Szczęsna 2c/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000752334, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252766678 oraz numer REGON: 381517570, o kapitale zakładowym 5000 zł opłaconym w całości.

Serwis – strona internetowa prowadzona przez Operatora pod adresem twojaksiegowosc365.pl udostępniająca funkcjonalność zakupu produktów cyfrowych takich jak wzory dokumentów oraz szkolenia.

Regulamin – niniejsza treść określająca warunki korzystania z serwisu internetowego, w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników.

Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.

Usługa – funkcjonalności w obrębie Serwisu udostępnione przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
 3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę sprzedaży wzorów dokumentów oraz szkoleń.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 5. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmieniania parametrów produktów w tym ceny w dowolnym momencie świadczenia Usługi.
 7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 8. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 10. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 11. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 12. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

Zakup produktów w Serwisie

 1. Zakupienie produktów w Serwisie, a tym samym złożenie zamówienia, następuje w drodze wypełnienia formularza udostępnianego na jednej ze stron produktowych Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich pól formularza, a następnie wysłaniu ich za pomocą przycisku „Zamów”.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu poprzez uzupełnienie pól formularza w Serwisie podając następujące dane: Imię, Nazwisko (nieobowiązkowe), Adres e-mail, numer telefonu (nieobowiązkowe), NIP, Nazwa firmy/instytucji, Adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy i poczta) - dane firmy tylko w przypadku gdy wymagana jest faktura VAT. Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola. Użytkownik dokonując zakupu zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności zamówionego produktu.
 3. Zakup produktu w Serwisie oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dokonuje weryfikacji swojego adresu e-mail lub dokonuje płatności po czym system automatycznie udostępnia produkt do pobrania jeśli adres e-mail zostanie potwierdzony lub płatność zostanie zaksięgowana.
 5. Brak potwierdzenia adresu e-mail lub nieuiszczenie opłaty będzie skutkować brakiem możliwości pobrania zamówionego produktu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,
  4. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy:
  1. podał w trakcie zamówienia w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
 9. Osoba lub Podmiot Prawny, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać zakupu bez uprzedniej zgody Operatora.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zakupu w Serwisie, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzenia pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej wspierającą HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną obsługą plików cookie.
 2. W celu dokonania zakupu w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail).
 3. W celu pobierania produktów niezbędny jest program antywirusowy chroniący przed zainfekowaniem urządzenia.

Przerwy techniczne

 1. W celu rozwoju Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii Operator przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany w systemie informatycznym. Przerwy te odbywają się w miarę możliwości w godzinach nocnych.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 3. Informacje dotyczące przerw technicznych umieszczane są w Serwisie.

Opłaty

 1. Szczegółowe informacje o wysokości opłat umieszczone są na podstronie każdego produktu w Serwisie.
 2. Opłacenie zamówienia można wykonać poprzez system płatności internetowych.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
 4. Wszelkie zmiany w cenach produktów będą ogłaszane na stronie każdego produktu oraz będą obowiązywać od momentu ich publikacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.
 2. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Operatora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 3. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator.
 4. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podmioty obsługujące płatności online, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych, a także prawo usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.
 7. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 9. Operator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 11. Użytkownik nie ma możliwość korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniem w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych.
 2. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 3. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 4. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy serwisu można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: bok@tk365.pl.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres e-mail: bok@tk365.pl.
 5. Reklamacja powinna być zgłoszona z adresu e-mail Użytkownika, który został podany w zamówieniu.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Operator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Operatora nie będą rozpatrywane.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  1. Mediacja - prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały,
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH,
  3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów,
  4. Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postanowienia końcowe

 1. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres bok@tk365.pl.
 2. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres bok@tk365.pl.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów w związku ze świadczeniem Usług jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
 7. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie 17.02.2023r..

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Waka Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Szczęsna 2c/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Lasek z którą można się skontaktować przez e-mail: iod@tk365.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.